onsdag 16 april 2008

Regeringen mörkar anledningen till homosexuellas ohälsa

I regeringens nya folkhälsoproposition är hälsofrågorna för homo-bi- och transsexuella kraftigt nedtonade. Ja i princip osynliga. I målområdet om sexualitet finns inte ens orden med....

Det enda som står är att för att förhindra hälsorisker förknippade med sexuella relationer så ska man i preventivt arbete beakta att ungdomar är en heterogen grupp. "Kön, ålder,funktionsnedsättning, kulturell bakgrund och sexuell erfarenhet och läggning bör särskilt uppmärksammas". Alltså kan man ana sig till sexuell läggning där, men enbart ur aspekten att förhindra hälsorisker vid sexuella relationer.

Det stod mer om de här frågorna i den gamla propositionen för fem år sedan - trots att man då visste betydligt mindre om den onödiga ohälsa som drabbar människor m ed en annan sexuell läggning än hetereosexuell. I den gamla propositionen stod det t.ex."En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld, är hälsosam. Synen på sexualiteten i samhället och dess helhet är därför viktig. Den bestämmer t.ex. om människor som är homo- och bisexuella utsätts för fördomar och diskriminering - och med ohälsa som följd".

Dessutom stod det: "Vidare skall undervisningen förmedla en öppen syn på människors sexuella läggning... Allas sexualitet skall speglas i undervisningen".

Sedan dess har Folkhälsoinstitutet gjort en stor undersökning som visar att hälsan hos människor med homo-bi- och transsexuell läggning är betydligt sämre än för befolkningen i övrigt - samt att självmordsfrekvensen är högre. Detta är ju inte ett resultat av människors sexuella läggning utan ett resultat av det bemötande de får. Och att samhället, från dagis, skola, arbetsliv och umgängesliv, utgår från att alla är hetereosexuella. Därmed skapas diskriminering och "utanförskap", ibland omedvetet och ibland medvetet. Denna undersökning förbigås nästan med tystnad, man måste ha först jätteglasögon och sedan förstoringsglas av Gröna Lundformat för att se den.

Att det är kristdemokraterna som styr i folhälsopolitiken syns tydligt. Men vart tog t.ex. folkpartisterna i regeringen vägen i de här frågorna? Och varför finns inga motioner från de borgerliga partierna i folkhälsopropositionen? Vad ska vi med en riksdag till om det är motionsförbud för fyra partier????

Inga kommentarer: